biblické centrum víry

 

 

ZÁVISLOST

pastor Vítězslav Kukla

 

Pokud je ve tvém životě jakákoli závislost, nezoufej, cesta ke svobodě je na dosah.

Pod závislostí si většina z nás představí drogovou závislost nebo alkoholismus, avšak my všichni si potřebujeme uvědomit skutečnou podstatu závislosti. Být závislí znamená mít potřebu, bez které se neobejdeme. Velice dobrou ukázkou jsou drogy nebo i kouření. Pokud je člověk, který je závislý na dané látce, od ní oddělen, pociťuje abstinenční příznaky, ty mohou být různé a různě se projevovat. Důležité však je, že člověk není svobodný žít bez toho, na čem je závislý.

Když se podíváme na Boží stvoření a konkrétně na člověka, Bůh nám dal dokonalou svobodu, dokonce s možností se rozhodnout být bez Něj a i proti Němu. Takovou svobodu nám dal. A proto pokud je člověk k něčemu nucen, tlačen, je závislý, není to Boží vůle, aby v takovém stavu zůstal. To je důležité zjištění, protože pokud je něco v rozporu s Boží vůlí, pak je Bůh připraven jednat a situaci změnit.

V Božím slově je příběh ženy, která byla nemocná, a Bůh tuto situaci popisuje, že byla svázána, tedy nebyla svobodná, a jak můžeš číst, Ježíš řekl, že je Boží vůlí, aby byla osvobozena.

Lukáš 13:11-16 A aj, byla tu žena, kteráž měla ducha nemoci osmnácte let, a byla sklíčena, a nijakž se nemohla zprostiti. A uzřev ji Ježíš, zavolal jí k sobě, a řekl jí: Ženo, zproštěna jsi od nemoci své. I vložil na ni ruce, a ihned zdvihla se, a velebila Boha. Tedy kníže školní odpověděv, hněvaje se proto, že v den sváteční uzdravoval Ježíš, řekl k zástupu: Šest dní jest, v nichž náleží dělati; protož v těch dnech přicházejíce, buďte uzdravováni, a ne v den sobotní. I odpověděv jemu Pán, řekl: Pokrytče, zdali jeden každý z vás v den sváteční neodvazuje vola svého nebo osla od jeslí, a nevodí napájeti? Tato pak dcera Abrahamova, kterouž byl svázal satan již osmnácte let, což neměla býti rozvázána od svazku v den sváteční?

Bůh chce osvobodit každého z každé závilosti, z nesvobody. Bůh má na mysli každou nesvobodu. Zkus se zamyslet nad několika závislostmi.

1. musím mít čokoládu
2. musím mít poslední slovo
3. musí být po mém
4. chci to teď
5. bez ranní kávy bych to nezvládl
6. ……
7. ……atd.

Nechci tím říci, že je špatné si dát kávu, nebo čokoládu, jde o to být ve svobodě to i nemít. Mnohdy vidíme drogy a alkohol jako nebezpečné, a opravdu jsou, ale Bůh nám zaopatřil úplnou svobodu, tak proč ji nežít.

Proto je načase, abychom vstoupili do svobody. A to je možné jedině skrze víru v Božího Syna – Ježíše Krista. Když přijmeš Ježíše jako svého osobního zachránce a Pána, pak jsi se zařadil mezi ty, jímž náleží život svobody. Pak je zapotřebí začít spolupracovat s Duchem Svatým, který je rádce a průvodce. On tě povede na cestě do svobody, kterou opravdu žiješ. Trav čas s Duchem Svatým a mohu ti garantovat, že čím více času strávíš s Duchem Svatým, tím dříve prožiješ onu svobodu, o které zde mluví.

Níže jsou uvedené dva verše, modli se je a medituj (přemýšlej, opakuj si, rozjímej), co je v nich napsáno.

Jan 8:36 Protož jestližeť vás vysvobodí Syn, právě svobodní budete.
2.Korintským 3:17 Nebo Pán Duch jest, a kdež jest Duch Páně, tuť i svoboda.

Můžeš se modlit i takto:
„Otče, díky, že jsi mi daroval Ježíše, a jelikož jsem Jej přijal, svoboda mi právem náleží. Tvé Slovo říká, že jsem svobodný, a tak to říkám i já. Říkám o sobě, že jsem svobodný. Ve mně je Duch Svatý, Duch svobody o On mě vede, jak onu svobodu žít. Rozhoduji se nedat jakékoli závislosti nebo nesvobodě žádné místo v mém životě. Můj život patří Tobě a Ty jsi mi dal svobodu. Ve jménu Ježíš. Amen.“