biblické centrum víry

 

 

FINANCE

pastor Vítězslav Kukla

 

Finance jsou nedílnou součástí našeho života. Mnoho lidí ji stále řeší a trápí se nad jejich nedostatkem. Otázkou však je, zda opravdu je na této zemi nedostatek financí, věcí a bohatství. Jednoduchá odpověď zní „není.“ Na této zemi jsou ohromné zásoby zdrojů, nerostů a vůbec všeho, co se dá zpeněžit či jinak zahrnout pod pojem finance. Tudíž není problém v nedostatku, ale v osobním přístupu, tedy zda má dotyčná osoba k těmto zdrojům přístup. Pokud by zde opravdu nic nebylo, měli bychom skutečný problém, ale v tomto případě máme jen otázku, jak se k těmto zdrojům dostat.

Pojďme si nejdříve objasnit, co k tomu říká Bůh:

Filipským 4:19 Bůh pak můj naplní každou potřebu vaši podle bohatství svého slavně v Kristu Ježíši.


2 Korintským 8:9 Nebo znáte milost Pána našeho Ježíše Krista, že pro vás učiněn jest chudý, jsa bohatý, abyste vy Jeho chudobou zbohatli.


5 Mojžíšova 8:18 Ale pamatuj na Hospodina Boha svého, nebo On dává tobě moc k dobývání zboží, aby utvrdil smlouvu Svou, kterouž s přísahou učinil s otci tvými, jakož to ukazuje dnešní den.


Vidíme tedy, že Bůh není proti bohatství a že dokonce je to On, kdo dává moc k jeho nabytí. Bůh ustanovil způsoby a cesty, jak nám požehnat, a to i finančně. Podívejme se do Jeho slova.

Galatským 6:7 Nemylte se, Bohu se nelze vysmívat: vždyť cokoli člověk rozseje, to také sklidí.

2 Korintským 9:10 Ten pak, kterýž dává símě rozsívajícímu, dejž i vám chléb k jedení, a rozmnožiž símě vaše, a přispořiž úrody spravedlnosti vaši.

Rozhodnutí je jen na tobě. Pokud chceš sklízet, musíš rozsévat. Pokud však namítneš, že opravdu nemáš na to rozsévat, pak se obrať na svého milujícího, milosrdného Boha a požádej Ho o semeno podle Jeho Slova.

Pokud ve tvém srdci bude upřímná touha zasévat, pak se můžeš spolehnout, že Bůh zaopatří símě. A začne tvůj proces k finančnímu růstu.

Slyšel jsem jedno přísloví a stále si jej připomínám: Slon se jí po kouskách. Krok za krokem, den za dnem, se budeš dostávat ze své situace, až nakonec budeš úplně svobodný říci, mám hojnost a vím, komu za to vděčím.