biblické centrum víry

 

 

VĚČNÝ ŽIVOT

pastor Vítězslav Kukla

 

Možná jsi již slyšel pojem „věčný život“ a nevíš přesně, co si pod ním představit. První, co tě zřejmě napadne je život, který nekončí, to je však jen lidské chápání a velice limitovaný pohled. Pojďme se podívat, co o věčném životě řekl Ježíš osobně:

Co to je?

Jan 17:3 Totoť jest pak věčný život, aby poznali tebe samého pravého Boha, a kteréhož jsi poslal, Ježíše Krista. Tak definoval věčný život Ježíš. Poznat Boha a Ježíše! Asi ti přijde zvláštní, proč Ježíš řekl, že věčný život je poznat Boha a Jeho, Ježíše. Díky překladům Bible se nám vždy nedostává úplného chápání a je zapotřebí studovat trochu do hloubky. Slovo, které je zde použito znamená poznat intimně. Stejné slovo je použito, když jsou spolu manželé poprvé při svatební noci. Je to popis, kdy se jeden druhému dobrovolně vydá a splynou v jedno. Ohledně Boha je to podobné, je to chvíle, kdy On vstoupí do tvého života a ty vydáš svůj život Jemu, bez zábran, bez výmluv, ochotně a s radostí. Již nejste každý zvlášť, ale jste spolu jedno.

Proč to přijmout a žít
Věčný život měl Adam s Evou před tím, než poprvé zhřešili. Měli s Bohem vztah, který ukazoval jejich spojení. Což mělo za následek, že jejich životy přetékaly radostí, pokojem, hojností a zdravím. Bůh tedy měl v plánu, aby s Ním lidé měli otevřený a propojený vtah, a proto Ježíš říká, že Bůh chce tento vztah obnovit. Bůh chce, abychom s Ním mohli žít na věky, tedy i po smrti. Chce, abychom náš posmrtný život žili s Ním a ne bez Něj. Protože jen u Něj je pokoj, láska a radost. Bez Něj je jen utrpení, bolest a smutek. Bůh chce, abychom měli nádherné životy po smrti i nyní. Jen si představ mít takový vztah s Bohem, který ví vše, může vše a je vždy ochoten ti pomoci. Je vždy ochoten tě posílit, potěšit, povzbudit, uzdravit a zaopatřit. To podstatné ale je, že můžeš prožívat Jeho lásku a znát Boha osobně.

Co mi v tom brání
Bylo by krásné to mít. Avšak je tu jedna věc, která tě od Boha odděluje stejně jako oddělila Adama s Evou. Je to hřích. Každý z nás zhřešil, a proto Boha nevnímáme a nemůžeme s Ním mít úžasný vztah a žít životy, které pro nás naplánoval. Díky Bohu, že Ježíš přišel, aby na sebe vzal hřích každého člověka, potupu, chudobu, nemoci a soud. Ježíš to vzal na sebe, a když visel na kříži zvolal: „Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil?“ (Matouš 27:46) Ježíš byl v tu chvíli oddělen od Boha stejně, jako jsi nyní ty. Vzal toto oddělení na sebe, abys ty mohl k Bohu přijít a opět Jej „znát“. Osobně, intimně.

Jak to přijmout
Jestliže toužíš po takovém vztahu, jestliže toužíš po věčném životě se vším, co přináší, je zapotřebí se zbavit hříchu. Bůh řekl, že nevyžene nikoho, kdo by k Němu přišel a dal jednoduchý návod. Poslal Ježíše a řekl, že každý, kdo uvěří, že Ježíš zemřel na kříži za naše, tedy i tvé, hříchy a vstal z mrtvých, bude spasen. Tedy budou ti smazány všechny hříchy a Bůh ti dá nový život, staneš se novým stvořením. Bůh začne přebývat ve tvém srdci a konečně Jej budeš znát a poznávat po celý život. Nebo tak Bůh miloval svět, že Syna svého jednorozeného dal, aby každý, kdož věří v Něho, nezahynul, ale měl život věčný (Jan 3:16).

Zde je jednoduchá modlitba. Pokud budeš věřit tomu, co říkáš, věz, že právě začínáš žít věčný život. Modli se jí ze srdce a nahlas, abys slyšel, co říkáš a naplno si to uvědomil.

Bože, vím, že jsem hříšník, a proto Tě prosím o odpuštění. Zároveň Ti děkuji, že jsi poslal Ježíše, aby On smazal všechny mé hříchy. Věřím, že Ježíš na sebe vzal mé hříchy, zemřel a byl vzkříšen. Přijímám Tvé odpuštění, očištění a děkuji Ti za ně. Právě teď jsem svobodný, bez hříchu a mohu žít Tvůj věčný život. Prosím, uč mě jej žít. Ve jménu Ježíš. Amen.